blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Charakteristika

Ayahuasca či tzv. Yagé je prírodný psychoaktívny nápoj, ktorý je užívaný v latinskej amerike k rôznym prevažne sociálnokultúrnym a spirituálnym účelom. Existujú rôzne druhy rastlín z juhoamerických pralesov, ktoré sa pridávajú do odvaru ayahuasca v závislosti na geografickej oblasti kmeňa domorodcov a konkrétneho liečiteľa tzv. curanderos. V našej kultúre by to bol prienik: kňaz, psychológ, učiteľ, liečiteľ, Starší… (Dobkin de Rios, & Grob 2005).

Najcharakteristickejšou kombináciou však zostáva liána Banisteriopsis caapi, podľa ktorej je aj nápoj nazvaný (kečuánske slovo: „huasca“ – víno, liána; „aya“ – duša, duchovia. V preklade teda: „Liána smrti; Víno duchov“) a listy kríka Psychotria viridis (Mabit, Campos & Arce, 1992).

ayahuasca

Ayahuasca je radená medzi halucinogény, respektíve psychedeliká – čo so sebou nesie negatívne konotácie a pejoratívne zafarbenie. V európsko-americkej kultúre, ktorá je zameraná na individualizmus, konzum a hlavne materializmus, je zmenený stav vedomia vnímaný ako neželaný, negatívny, antisociálny behaviorálny prvok správania, ktorý musí byť za každú cenu potlačený, pretože vzbudzuje v spoločnosti strach a nedôveru. Všetky zmenené stavy vedomia (okrem snívania, nelátkových umeleckých zmien vedomia – spevy, tance, atd …. a okrem toxického alkoholu) sú potláčané a postihované uväznením a odňatím slobody alebo v lepšom prípade liečením závislosti a to i u látok, pri ktorých je adiktívny potenciál nízky alebo takmer žiadny – psychedeliká (Shanon, 2002; Mabit & Sieber, 2006; Nutt et al., 2010).

História

Ayahuasca je súčasťou amazonskej kultúry viac ako 8000 rokov a v dnešnej dobe ju užíva najmenej 72 domorodých kmeňov amazonskej oblasti (Luna, 2002). Nápoj Ayahuasca sa popíja výlučne v ceremoniálnom sakrálnom posvätnom kontexte formou rituálu, ktorý je vedený výhradne skúseným Curanderos, prirodzenou autoritou, vysoko v hierarchii kmeňa, sociálne kompetentnou (Mercante, 2010).

Okrem rituálov sociálneho prechodu (napr.  iniciácia z chlapca-muž, iniciácia z učedníka na Curandera; manželstvo), sa Ayahuasca užíva i pre zaistenie súdržnosti a kohézie v komunite a spoločnosti, sebaspoznaniu, psychohygiene a spirituálnemu rastu. Častá je údajná diagnostika, liečba a prevencia psychických ochorení počas intoxikácie. Zaznamenané sú prípady diagnostiky a liečby od depresií až po závislosti (Dobkin de Rios, 2009; Metzner, 2006).

Prvé zmienky o Ayahuasce pochádzajú z 16. storočia, keď španielskí kresťanskí misionári označili rituály domorodých obyvateľov s ayahuascou za „dielo Diabla“. Začiatkom 50. rokov minulého storočia Harvardský etnobotanik Richard Evans Schultes pomohol Claudiovi Naranjovi so vzorkami od domorodých indiánov, čím mohla vzniknúť prvá vedecká štúdia o účinkoch týchto alkaloidov (Naranjo, 1974). V apríly roku 2008 bolo rituálne (!) užívanie ayahuascy schválené ako súčasť národného kultúrneho dedičstva v rámci náboženských ceremónií, avšak je dôležité rozlišovať kultúrne podmienené náboženské užívanie s cieľom terapeutického osobnostného rozvoja a konzumnými hedonistickými záujmami západnej spoločnosti (Labate & Goldstein, 2009).

Ayahuasca intoxikácia

Mechanizmus účinku

Liána obsahuje harmala alkaloidy, ktoré fungujú ako inhibítory monoaminooxidázy a spomaľujú štiepenie látky N,N-dimethyltryptamin (DMT), ktorá je obsiahnutá v Psychotria viriditis (Mckenna, Towers & Abbott, 1984). Ayahuasca ako nápoj sa po vypití vstrebe do krvného obehu a v priebehu pol hodiny až hodiny začne pôsobiť na centrálnu nervovú sústavu.

DMT sa viaže na serotonínový 2A receptor, kde pôsobí ako parciálny agonista (ako kľúč, ktorý odomkne vnútorné zámky). Ayahuasca trvá od 2 do 4 hodín pričom vrchol – peak experience, je dosiahnutý po prvej hodine. Práve inhibítor žalúdočného enzýmu monoaminooxidázy umožní, že je DMT aplikovateľné per os (teda cez ústa) a že účinkuje tak dlho. Fajčenie krištalického čistého DMT účinkuje iba 15 minút ( i keď subjektívne účinky počas intoxikácie trvajú hodiny až roky – derealizácia, depersonalizácia, skreslené vnímanie času), práve kvôli „deaktivovanej“ monoaminooxidáze (Metzner, 2006).

Pri aplikácii DMT ako ayahuascy je potrebné počítať s navýšením krvného tlaku, somatickým – dysforickým stavom, značným purgatívnym tlakom, ktoré takmer vždy vyvrcholia do zvracania (Riba et al., 2001). Zvracanie je časté hlavne v prvej hodine nástupu účinkov – vplyv Inhibitoru monoaminooxidázy. Potom sa postupne psyché i telo na nový zmenený stav vedomia adaptujú a potenciálne nepríjemné fyzické-somatické príznaky pominú. Je dôležité centrovať pozornosť na psychický rozmer zmeny, než na somatickú úroveň. Zameriavanie sa na somatickú dizonanciu vyústi v obranný reflex tela – zvracanie (evolučne výhodné pri intoxikácii jedovatou stravou).

Ayahuasca intoxikácia

Rozšírenie

Ayahuasca resp. DMT nie je v EU rozšírené a ani zneužívané v porovnaní s ostatnými psychoaktívnymi látkami. Kavenská (2014) tvrdí, že v súčastnosti sa yagé – ayahuasca užíva v dvoch základnych kontextoch:

1) tradičný prostriedok na psychospirituálnu liečbu a korekcie sociálnych vzťahov v komunite (vychádzajúc zo stáročí tradícií v Bolívii, Peru, Ekvádore, Kolumbii)

2) ako súčasť náboženských praktík avantgardných náboženských prúdov hlavne v Brazílii (Santo Daime, Uniao do vegetal, Porta do Sol), ale i v USA.

V Európe a inde vo svete dochádza k exktraktom iných rastlín obsahujúcich DMT. V minulosti takzvané čarodejnice, ktoré boli prenasledované Inkvizíciou, často pracovali s extraktmi z ľuľka zlomocného, blena černého a mnohých iných rastlín obsahujúcich psychoaktívne alkaloidy. Intoxikované ženy zažívajúce intenzívne prežitky v rozšírenom vedomí subjektíve počas intoxikácie verili, že dokážu čarovať a ohýbať realitu. V očiach Inkvizíce pochopiteľne obcovali s Diablom a museli zomrieť, podobne ako mnohí domorodí indiáni v latinskej i severnej amerike (Grof, 2007; Metzner, 1999). Viac informácií o kultúrnych aspektoch zmien vedomia tu.

Shannon (2008) ponúka kontroverznú hypotézu – tvrdí, že nápoj analogicky podobný ayahuasce z rastlín na blízkom východe – ktoré obsahujú taktiež DMT, zohrali signifikantnú úlohu pri tvorbe ranného Judaizmu. Napríklad druhy stromu Acacia a trávy Peganum harmala obsahujú DMT v geografických polohách Jeruzalema. Shannon špekuluje, že tento nápoj bol zodpovedný za množstvo spirituálnych prežitkov Mojžíša ako aj jeho známeho prežitku horiaceho kríku, uvedeného v knihe Exodus, počas ktorej „mu Boh povedal, aby vyviedol Izraelitov z Egypta“. Kontroverzný pohľad na pôvod spirituálnych prežitkov ranného Judaizmu dokladá experimentálne-fenomenologickým pozorovaním, lingvistickým štúdiom prastarých židovských textov a tradícií blízkeho východu, antropologickými faktami a entobotanickými dátami (Shannon, 2008).

Ayahuasca vizie

Dnes sa v Európe a Severnej Amerike ayahuasca užíva v minimálnom množstve a väčšinou ide o sprofanované užitie, bez sakrálneho rituálneho kontextu, ktorý je pre prežitok ( set and setting ) kľúčový. Drvivá väčšina ľudí túžiacich po Ayahuasce teda odchádza za šamanským turizmom do Latinskej Ameriky k Curanderos (Dobkin de Rios, 1994; McKenna, 2004).

Okrem mnohých premenných set and settingu je pre bezpečné pitie Ayahuascy v  ceremoniálnom rituálnom kontexte aj týždňová príprava: absencia korenín a striktná diéta pre prečistenie tela; sexuálna abstinencia; abstinencia akýchkoľvek psychoaktívnych látok – teda aj alkohol! ; pravidelné meditácie pre „otvorenie sa“.

Pitiu Ayahuascy predchádzajú mnohé menšie rituály počas Ceremónii, ktoré majú prispieť ku kohézii v skupine: spoločné spevy, bubnovačky, meditácie, obíjmania, zdieľania, spoločná tvorba prístreškov, pahreby a obstarávanie jedla – Ceremónia sa deje hlboko v prírode mimo rušivých technológií a nezainteresovaných ľudí. Nadobudnutá kohézia odstráni zvyšné sociálne inhibície, ktoré by mohli záver ceremónie (pitie ayahuascy) narušiť a rozptyľovať – čím sa liečebný potenciál prežitku DMT limituje.

Ešte pred záverom ceremónie (pitie ayahuasci) sa ide do spoločnej ručne vytvorenej sauny – tzv. Sweat Lodge (potná chyža), kde v kruhu sediaci inicianti spoločne spievajú, bubnujú (efekt rozplývania Self, afiliačné tlaky, kongruentnosť) pri rozpálených kameňoch, ktoré sú postupne do Sweat Lodge prinášané zo spoločného ohniska. Curanderos prihadzujúci na rozpálené kamene rôzne bylinky dosahuje pre skupinu v saunovej sweat lodge posledné prečistenie a detoxikáciu (vypotenie pri abnormálnych teplotách) pred hlavným rituálom, ktorý nastane vždy v noci – pre elimináciu vizuálnych podnetov – kedy sa začne piť halucinogénna psychoaktívna Ayahuasca.

Pokračovanie: Ayahuasca 2. časť

Citované z:

LUKAČOVIČ, Marek., (2016). Zmenené stavy vedomia vyvolané psychoaktívnymi látkami. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra psychológie.

AUTOR: RE/set, Marek Lukačovič