blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Účinky ayahuascy

Nápoj pripomína blato svojou hustotou, farbou, konzistenciou i trpko-horkou chuťou. Ideálne je piť Ayahuascu v sakrálnom kontexte so skúseným uživateľom a v noci. Jedinec sa v tme môže plne sústrediť na vnútorné vizionárske prežitky spôsobené akceleráciou mentálnych funkcií, zosilnením introspektívnej pozornosti, zosilnenou percepciou (vnímaním), zjemnenými čuchovými a sluchovými vnemami. Rozvätvené asociácie a expanzia percepčného spektra spolu s prirodzene sa objavovanými synestéziami, umožňujú nazerať na realitu z nových uhlov pohľadu a umožňujú tak nachádzať nové originálne riešenia problémov osobných i vonkajších. (Mabit & Sieber, 2006; Mabit 2002; Shanon 2002; Fresca, Vargha & Luna 2012).

Synestézie – ak je pôsobiaci podnet vnímaný inou zmyslovou modalitou. Časté pri Zmenených stavov vedomia psychedelikami – napríklad počuť chute, vidieť hudbu, cítiť farbu,… 

maté aya

Stav je možné prirovnať k veľmi farbistému synestetickému vedomému snívaniu. Účinky sa prejavujú na troch úrovniach: fyzickej, psychickej a spirituálnej (Mabit & Sieber, 2006).

Na fyzickej úrovni sa môžeme stretnúť s pocitom zimy, alebo tepla, závraťami, tachykardiou, ľahkým alebo silnejším trasom, suchom v ústach, prežívaním fyzickej slabosti a malátnosti. Pocit nevoľnosti a pravdepodobné zvracanie či potenciálne hnačka sa objavujú ako obranné mechanizmy organizmu – dáviaci reflex chráni organizmus, keďže „si myslí“, že organizmus skonzumoval niečo jedovaté, čo je navyše umocnené deaktiváciou monoaminooxidázy (Mabit & Sieber, 2006). Aj z týchto dôvodov „nástupu účinku“ nie je Ayahuasca masívne zneužívaná. Negatívne somatické prejavy nástupu intoxikácie sa dajú zredukovať až úplne utlmiť týždennou prípravou pred užitím ayahuascy: upravená diétna strava, drogová a sexuálna abstinencia, …

Intoxikácia je sprevádzaná, resp. vyvolaná signifikantnou aktiváciou frontálnych a paralimbických oblastí. Nasleduje zvýšený prietok krvi v bilaterálnych oblastiach anteriórneho insular kortexu s vyššou intenzitou v pravej mozgovej hemisfére a v lavej amygdale, ktorá je spojená s emotívnymi reakciami (Riba et al., 2006).

Na psychickej úrovni Ayahuasca vyvolá zmeny vo vnímaní – zosilnená percepcia svetla a farieb, ktoré sú reportované ako „veľmi živé a žiarivé“. Vône naberajú pestrých rozmerov a bežné, známe zvuky sú obohatené o jemné nuansy, ktoré bežné racionálne-ekonomické vedomie filtruje. Často sa objavuju synestézie ale i disociácie, zmenené vnímanie času (minúta trvá hodinu, respektíve záujem o vnímanie lineárneho toku času „padne na nulu“) a zmenené vnímanie priestoru – napríklad hĺbky. Tieto zosilnené zmeny vo vnímaní, prežívaní a procesoch myslenia sa dejú pri súčasne zachovanom kontakte s realitou. Myšlienky, vízie a spomienky často naberajú intenzívneho emocionálneho obsahu (Kavenská, 2015; Riba et al., 2001).

Ayahuasca sprostredkováva prístup do hlbokých vrstiev nevedomia, prežitých traum a vytesnených spomienok. Častá je prežívaná silná a jasná potreba uzmierenia sa so samým sebou, so svojimi blízkymi. Silné emočné katarzie sú v zmenenom stave vedomia doprevádzané abnormálnymi zvukmi a pohybmi tela (Mabit, Giove & Vega, 1996). Fresca, Vargha a Luna (2012) zistili, že užívatelia ayahuascy vykazujú vyššiu mieru kreativity.

Toto video veľmi autenticky zachytáva silné účinky počas intoxikácie Ayahuascou:

Potenciál využitia Ayahuascy

Ayahuascové halucinácie, či vízie (zmenený stav vedomia, ktorý doprevádza rôzne vhľady, insighty a uvedomenia) pramenia z aktivácie rozsiahlej neuronovej siete okcipitálnych, temporálnych a frontálnych kortikálnych oblastí, ktoré sú spojené s obrazotvornosťou, pamäťou a exekutívnymi funkciami (napr. usudzovanie, zámer, plánovanie,…). Tieto vnútorné prežitky nadobúdajú pocit reálnosti, čo môže byť mätúce – pretože intenzita opätovného vybavenia obrazov z nevedomia odpovedá prirodzeným vnemom či predstavám (de Araujo, 2012). Toto znovuvyplavené veľmi emočne sýtené prežívanie môže svojim potenciálom katarzie napomôcť pri celej rade traumatických udalostí, ktoré neustále inhibujú plný potenciál Self.

Často dochádza k narúšaniu racionálnych ego obranných mechanizmov. Depersonalizácia a derealizácia môže byť prežívaná ako negatívna a nepríjemná (človek bez skúseností so zmenenými stavmi vedomia bude vyplašený z náhlych a intenzívnych zmien kognitívnych, emočných, behaviorálnych!)

Kontakt so spirituálnou oblasťou svojej psyché môže byť pre ateistu šokujúci, čo implikuje potrebu reštruktualizovať svoje postoje. Užívatelia reportujú pocit synchronicity, pocit absolútneho kozmického prepojenia „so všetkým a všade“ – sebatranscendenčné rozplynutie Self. Abnormálna úcta k existencii Existencie a životu ako takému. Pocit abnormálne intenzívne prežívanej lásky a príjmania „niečim Väčším“ (Grof, 2008; Strassman, 2001; Winkelman, 2005).

Osoby, ktoré po prvý krát užili ayahuascu v kontexte cirkve Santo Daime a Uniao do Vegetal – reportovali, že sa u nich objavovala numinózna skúsenosť, pocit zmierenia so samým sebou a svojim sociálnym polom, vhľady do svojich problémov, zníženie fyzických bolestí a zníženie intenzity psychiatrických symptómov. Navýšená sebadôvera, optimizmus, kľud a navýšený pocit nezávislosti sa prejavili v celkovo navýšenom Well-beingu (Barbosa, Giglio & Dalgalarrondo, 2005; Barbosa, Cazorla, Girlio & Strassman, 2009; Mabit, Giove & Vega, 1996; Trichter, 2006; Winkelman, 2005).

Da Silveria et al. (2005) vykonali komparatívnu štúdiu adolescentov, ktorí sa hlásili k domorodému amazonskému hodnotovému systému, ktorý pramenil zo sakrálneho užívania ayahuasci a adolescentov z brazílskych mestských oblastí. Da Silveria et al. (2005) začal merať na začiatku adolescencie skóre pre psychiatrické diagnózy u participantov, ktorí užívali ayahuascu dva krát mesačne v špecificky kultúrne sakrálnom kontexte (domorodí participanti). Všetci participanti boli následne testovaní na adiktívny potenciál, resp. či majú predispozície na látkové závislosti, či sú úzkostliví a depresívní, ADHD, alebo majú poruchy vnímania vlastného tela (body image disorders). Boli použité vopred stanovené dotazníky a DSM-IV. V porovnaní s kontrolnou skupinou uživatelia ayahuasci skórovali 7 krát menej v kritériach – poruchy vnímania vlastného tela, úzkostlivosť a depresie, poruchy pozornosti a hyperaktivita. Ide o kritéria, ktoré často trápia adolescentov Západu. Tieto dáta teda naznačujú, že užívanie ayahuascy v sakrálnom kontexte so všetkými svojimi rituálmi môže obchádzať niektoré psychické a kognitívne problémy adolescentov, ktorí sú k nim náchylní pri mestskom konzumnom spôsobe života a umožňuje zlepšiť schopnosť sebaovládania a priblížiť sa k svojmu plnému potenciálu.

ayahuasca purge

Negatíva a riziká

Osem tisíc rokov tradície z pokolenia na pokolenie dalo domorodým národom v latinskej amerike dostatok času a skúseností, aby rituály a benefity okolo užívania ayahuascy vyladili do dokonalosti a znížili riziko z užívania na minimum. Antropologické záznamy užívania tohto nápoja dokazujú, že pokiaľ sa ayahuasca užije v podmienkach, ktoré evokujú bezpečné prostredie plné príjemných podnetov v príjemnej spoločnosti, tak výsledný zmenený stav vedomia bude pre človeka mať pozitívne a prospešné dopady, či výsledky (Dobkin de Rios & Grob, 2005).

Bolo dokázané, že pitie ayahuascy nespôsobuje závislosť (Gable, 2007) a že ani pravidelní konzumenti nevykazujú známky závislosti (Bouso et al., 2012). DMT z rodiny tryptamínov (ako napr. psilocybin) patrí medzi najmenej deštruktívne substancie čo sa týka dopadov pre uživateľa a jeho okolia (Nutt et al., 2010).  Ak sú splnené podmienky set and settingu , čo je hlavný zákon psychedélie, tak je pitie Ayahuasci bezpečné (Callaway et al., 1999). Domorodé národy nám ukazujú, že ak je jasne a pevne vymedzené kultúrne užívanie v kontexte rituálu, ktorý má viesť k osobnostnému a spirituálnemu rozvoju a k utmeleniu komunity, tak je riziko vzniku závislosti takmer nemožné (Dobkin de Rios, 2009; Mabit 2002).

Domorodé národy, ktoré majú zakomponovanú ayahuascu v životnom štýle a kultúre sa s problematikou závislosti ako takej stretávajú iba vo veľmi obmedzenom rozsahu. Naopak dekadentná konzumná západná (civilizovaná?) spoločnosť znesvätila užívanie psychoaktívnych prírodných substancií a rastlín a vykorenila rituálny charakter v posvätnom kontexte, ktorý má za cieľ osobnostný rast a integráciu prežitku! Ostalo iba bezduché roztrieskavanie sa, kvôli prirodzenej vrodenej tendencii človeka – ohýbať hranice svojho vedomia… To vedie pochopiteľne k rozvoji závislosti a patologických vzorcov správania. A k patologizácii rastlín, ktoré majú pre ľudstvo epický potenciál.

Problémom je, že ayahuascový turizmus obyvateľov tzv. Západu spôsobuje, že domorodci zakladajú centrá pre konzumáciu ayahuascy, bez potrebnej dlhoročnej prípravy na sociálnu rolu Curandera. Facilitátor je teda bez skúseností, silnej vôle, schopnosti kontroly a bez znalostí. V prípade komplikácií môže nesprávnou intervenciou konzumentom uškodiť ako fyzicky tak hlavne psychicky. Takéto neprofesionálne praktiky bez etických zámerov (iba vidina zisku z turizmu) môžu viesť k veľmi nepríjemným prežitkom konzumentov ayahuascy – ktoré môžu vyvolať okrem zmätenosti a depresie aj latentné psychózy. Takto zrodený spirituálny biznis vedie k odstráneniu sakrálneho kontextu, čo ohrozuje kultúru domorodcov. Na druhú stranu „Západniari“ si rozširujú svoj systém viery a idú za hranice konvenčnej materialistickej paradigmy, ktorou Západ trpí.

Všeobecne sa ukazuje, že rituálne užívanie ayahuascy nespôsobuje škodlivé psychosociálne dôsledky ako pri iných psychoaktívnych substanciach (Doering-Silveira et al., 2005). Naopak – ayahuasca môže navodiť intenzívne terapeuticky významné prežívanie v zmenenom stave vedomia, ktorý sa zdá byť účinný pri liečbe drogových závislostí! Príčinou môže byť aj stimulácia endogénnych (vnútorných) opioidov a serotonínu, ktoré prispievajú k príjemnej nálade a príjemnému prežívaniu spolu s kognitívnou reštrukturalizáciou svojho správania (Mabit & Sieber, 2006; Mckenna, 1999, 2004; Grof, 2008; Kavenská, 2014). Avšak boli zaznamenané prípady, kedy sa objavili psychické komplikácie u niektorých jedincov. Terapeutický potenciál a benefity ayahuascy sú zrejme kombináciou psychoaktívnych molekúl a sakrálneho afiliačného kontextu.

Viac informácií možno nájsť v 1. časti o Ayahuasce

Citované z:

LUKAČOVIČ, Marek., (2016). Zmenené stavy vedomia vyvolané psychoaktívnymi látkami. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra psychológie.

AUTOR: RE/set, Marek Lukačovič