blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Téma dekriminalizácie marihuany sa na Slovensku objavuje pravidelne každé štyri roky. Jej úloha je doposiaľ limitovaná volebnými snahami politických strán o využitie potenciálu témy dekriminalizácie na získanie mladých voličov. Téme dekriminalizácie marihuany na Slovensku však chýba konštruktívna odborná diskusia založená na poznaní faktov, zbavená predsudkov a jednofarebných názorov - to platí zhodne pre obe strany – za aj proti. O téme dekriminalizácie drog diskutujú politici, ktorí často nevidia rozdiel medzi dekriminalizáciou a legalizáciou, pričom zjavne sami dostatočne nepoznajú dôvody, pre ktoré možno túto tému skutočne považovať za opodstatnenú. Téma dekriminalizácie drog je limitovaná na držbu drogy samotným užívateľom pre vlastnú potrebu. Nezahŕňa teda konania založené na kúpe, predaji, výrobe, distribúcií drog a pod. Dekriminalizáciou sa rozumie vyňatie určitého konania, ktoré je podľa platného práva trestným činom z pôsobnosti Trestného zákona. Konanie sa však naďalej považuje za protiprávne a ostáva preto sankcionované, najčastejšie v rámci správneho konania o priestupkoch, alebo nariadením určitej povinnosti zo strany osoby – napr. absolvovať protidrogové školenie. Legalizáciou sa rozumie uznanie určitého protiprávneho konania za zákonné, teda zákonom povolené bez akéhokoľvek sankcionovania alebo nariadenia určitej povinnosti zo strany danej osoby. Pri dekriminalizácií držby malého množstva drog by to v praxi znamenalo toto: ak by polícia našla u osoby drogu určenú pre vlastnú potrebu v množstve, ktoré zákon považuje za malé množstvo, osoba by nebola za toto konanie trestne stíhaná, ale bola by riešená v rámci správneho konania o priestupkoch. Išlo by pravdepodobne o finančnú pokutu + zaistenie drogy. Za ideálne riešenie možno považovať alternatívu k finančnej pokute v nariadení absolvovať platené protidrogové školenie, kde by osoba dostala adekvátne informácie o problematike drogových závislosti s náležitým psychologicko–právnym servisom. RASTAMAMA podporuje dekriminalizáciu držby drog pre vlastnú potrebu v malom množstve jasne vymedzenom zákonom alebo iným podzákonným predpisom. Základné dôvody pre podporu dekriminalizácie: 1 - počet osôb, ktoré majú skúsenosť s užitím drog napriek trestnosti ich držby dlhodobo narastá - ukladanie trestov za tieto trestné činy teda dlhodobo neplní svoj preventívny účel na spoločnosť,   2 - štát uložením trestu vo väčšine prípadov nerieši dôvod vzniku samotného protiprávneho konania, ktorým je tendencia osoby zneužívať drogy, resp. drogová závislosť osoby – nenapĺňa sa dostatočne výchovný účel trestu – viesť páchateľa, aby riadne viedol život 3 – následky vedenia trestného konania pre páchateľov týchto trestných činov sú neúmerné následkom konania, ktoré spáchali – zápis v registri trestov a s tým spojené problémy pri pokračovaní v štúdiu a pri ďalšom uplatnení osoby v spoločnosti 4 – vedenie trestných konaní týchto minoritných prečinov zaťažuje orgány činné v trestnom konaní a súdy. Navyše ich vyšetrovanie je neprimerane finančné náročné z dôvodu nevyhnutnosti znaleckého dokazovania z odboru chémie v každom jednom vyšetrovanom prípade. Tieto peniaze je nepochybne možné lepšie využiť na osvetu o problematike drog alebo na podporné preventívne programy minimalizácie následkov užívania drog, 5 – človek, ktorý zneužíva drogy alebo ktorý padol do drogovej závislosti potrebuje od spoločnosti pomocnú ruku a vedenie k riadnemu životu a nie trest, ktorý jeho problémy nijakým spôsobom nerieši, ale naopak jeho situáciu len ďalej komplikuje a vedie k prehlbovaniu jeho osobných problémov, ktoré ho môžu doviesť na okraj spoločnosti. Vyjadrite svoj názor ? Anketa o dekriminalizácii marihuany 02.06.2010 | RE/set
AUTOR: RE/set