blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Na základe nižšie uvedeného postupu nám môžete darovať 2% z dane z príjmov za rok 2018, ktoré plánujeme využiť na:

 podporu všeobecnej informovanosti o drogách najmä medzi mladými ľuďmi

 zabezpečenie ďalšieho fungovania bezplatnej drogovej poradne na našej stránke

 organizovanie debát o rizikách užívania drog na základných a stredných školách

 realizáciu ďalších preventívnych a resocializačných aktivít v oblasti drog

 

Postup pre zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ:

1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2019.

2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania za r. 2018 bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné pdf).

3. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane (táto suma však musí byť minimálne 3 €).

(Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, namiesto 2% si vypočítate 3% zo zaplatenej dane!)

4. Do tlačiva Vyhlásenie (editovateľné pdf) uveďte svoje údaje (meno, rodné číslo, bydlisko), dátum a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (príp. 3% zaplatenej dane) spolu údajmi o našom občianskom združení:

Obchodné meno alebo názov: RE/set

Sídlo: Svätoplukova 2639/35, 902 01 Pezinok

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42138345

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, resp. 3% z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

6. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie je potrebné doručiť najneskôr do 30. 4. 2019 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska (linka na zistenie príslušnosti).

(Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k vyššie uvedeným tlačivám je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti)

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami:

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (táto suma však musí byť minimálne 3 €).

(Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, namiesto 2% si vypočítate 3% z dane z príjmov!)

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A – VIII. oddiel, riadok 83 alebo typ B – XII. oddiel, riadok 141).

Ďalšie údaje, ktoré okrem vypočítanej sumy potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: RE/set

Sídlo: Svätoplukova 2639/35, 902 01 Pezinok

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42138345

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, resp. 3% z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2019) na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska (linka na zistenie príslušnosti).

(Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti)

 

Postup pre právnické osoby:

1. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby, ak ste v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2019) nedarovali financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V daňovom priznaní v VI. časti uveďte vypočítanú sumu vo výške 1% z dane do kolonky 4.

Ak ste v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania v r. 2019 darovali financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), uveďte výšku tohto daru v VI. časti daňového priznania v kolonke 2 a vypočítajte a uveďte 2% z dane z príjmu v kolonke 3.

2. Do údajov o prijímateľovi v VI. časti daňového priznania uveďte sumu, ktorú nám chcete darovať (min. vo výške 8 eur, max. sumu uvedenú v kolonke 3 alebo 4) a naše údaje:

Obchodné meno alebo názov: RE/set

Sídlo: Svätoplukova 2639/35, 902 01 Pezinok

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42138345

3. Ak chcete sumu vo výške 1% (alebo 2%) z dane rozdeliť viacerým prijímateľom (ich počet uveďte v kolonke 5), vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 1%, resp. 2% z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad podľa Vášho sídla (linka na zistenie príslušnosti).

AUTOR: RE/set