blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Na základe dotácie Bratislavského samosprávneho kraja sme aj v roku 2020 prezentovali prednášky o drogovej problematike na niektorých stredných školách v Bratislave. Narozdiel od „tradičného“ poňatia tejto témy, v rámci ktorého sa tematika drog poníma jednostranne a výuka smeruje k prijatiu rigidného čiernobieleho postoja, sú uvedené prednášky zamerané na obsiahnutie všetkých aspektov a rôznych názorov na drogy v našej spoločnosti a aktívne zapojenie študentov do preberanej tematiky.

OZ RE/set objektívne informuje jednak o rizikách užívania drog a jednak o predpokladoch a motiváciách ich užívania najmä mladými ľuďmi. Cieľom prednášok je zvyšovanie osvety o drogách na kvalitatívne novej úrovni, kde sa študentom nepodsúva hotový jednostranný názor, ale buduje sa ich schopnosť samostatného zodpovedného rozhodovania pri možnom kontakte s drogou. Zastávame názor, že jedine pravdivé objektívne a kompletné informácie o tejto téme môžu mladým ľuďom poskytnúť pocit, že si ich vážime ako rovnocenných partnerov, ktorí sú v prvom rade sami zodpovední za svoje vlastné životy. 

Prednášky boli realizované s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja v rámci individuálnej dotácie na rok 2020.

AUTOR: JUDr. Rastislav Ďurove