drogy a zákon

Právne minimum pre všetkých, ktorí sa kvôli drogám môžu dostať do problémov so zákonom.

Ak vám už reálne hrozí trestné stíhanie, odporúčame dohodnúť konzultačné stretnutie s našim právnikom v sekcii PRVÁ POMOC.

Kontakt s políciou

V praxi sa často stáva, že polícia objaví drogy u ich užívateľov pri bežnej pouličnej kontrole. V takejto situácii by si mal vedieť, že policajt má právo od teba žiadať, aby si sa preukázal dokladom totožnosti, a zároveň sa môže opýtať, či máš pri sebe omamné alebo psychotropné látky (=drogy). Za predpokladu, že riadne preukážeš svoju totožnosť a odpovieš, že pri sebe žiadne drogy nemáš, polícia nemá dôvod ďalej ťa obmedzovať.

Osobnú prehliadku pri bežnej kontrole za účelom zaistenia drog môže polícia vykonať len na základe príkazu alebo súhlasu prokurátora alebo sudcu. Bez takéhoto príkazu môže polícia vykonať tvoju osobnú prehliadku iba vtedy, ak má dôvodné podozrenie, že páchaš trestný čin, napr. že pri sebe prechovávaš drogy (viac v sekcii Spáchal som trestný čin?). Najčastejšie políciu k takejto domnienke vedie podozrivé správanie vytipovanej osoby, napr. jej zjavná nervozita, zahadzovanie, či skrývanie podozrivých predmetov a pod. Avšak aj pri takomto podozrení ťa polícia musí najskôr vyzvať, aby si hľadanú vec vydal dobrovoľne, a až v prípade odmietnutia môže následne pristúpiť k osobnej prehliadke. Osobnú prehliadku však môže vykonať výhradne osoba rovnakého pohlavia. Detailnejšie informácie k tejto téme nájdeš v ustanoveniach § 102, 104, 105 a 106 zákona č. 301/2005 Z. z. v platnom znení (Trestný poriadok).

Osobitným dôvodom na vykonanie osobnej prehliadky môže byť situácia, keď si pre políciu podozrivou osobou a nevieš sa preukázať dokladom totožnosti, prípadne osobná prehliadka nemôže byť vykonaná priamo na mieste, napr. z dôvodu rozdielneho pohlavia. V takom prípade sa osobná prehliadka vykoná až po predvedení na Obvodné oddelenie Policajného zboru pred zistením tvojej totožnosti. Aby si sa vyhol takýmto nepríjemným situáciám, je rozumné vždy so sebou nosiť občiansky preukaz.

Takmer rovnaké podmienky ako pre osobnú prehliadku platia aj pre výkon prehliadky motorového vozidla. Pokiaľ nejde o špeciálnu akciu polície za účelom pátrania po osobách alebo veciach, ani túto prehliadku nemôže polícia vykonať bez písomného príkazu/súhlasu prokurátora alebo sudcu, iba ak by mala podozrenie, že osoba v aute pácha trestný čin. Akýkoľvek predmet zaistený pri osobnej prehliadke alebo prehliadke auta bez takéhoto príkazu alebo bez vážneho podozrenia z trestnej činnosti by bol nezákonne získaným dôkazom, ktorý by v trestnom konaní nebolo možné použiť.

Ak u teba polícia nájde menšie množstvo drog, predvedie ťa na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru, kde sa spíše služobný záznam o dôvodoch, okolnostiach a spôsobe obmedzenia tvojej osobnej slobody. V prípade, že máš menej ako 18 rokov, polícia musí čím skôr k ďalším úkonom zavolať tvojho zákonného zástupcu (rodič alebo opatrovník), obhajcu a pracovníka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (kurátor). Následne policajti s tebou spíšu zápisnicu o tvojom zadržaní a vykoná sa tvoj výsluch. Ak si v strese alebo nemáš istotu, čo by si mal k danej veci povedať, môžeš sa rozhodnúť, že nebudeš vypovedať, tento prístup ti nemôže nijako uškodiť. Ak neexistuje žiadny vážny dôvod na tvoju väzbu, po vykonaní všetkých potrebných úkonov ťa polícia prepustí a môžeš ísť domov. Celý proces od tvojho zadržania až po prepustenie väčšinou zaberie od 2 do 8 hodín podľa pracovného vyťaženia príslušníkov polície.

Informácie o ďalšom procesnom postupe a sankciách, ktoré je možné za trestnú činnosť súvisiacu s drogami uložiť, nájdeš v sekcii Stručne o trestnom konaní.