drogy a zákon

Právne minimum pre všetkých, ktorí sa kvôli drogám môžu dostať do problémov so zákonom.

Ak vám už reálne hrozí trestné stíhanie, odporúčame dohodnúť konzultačné stretnutie s našim právnikom v sekcii PRVÁ POMOC.

Register trestov

Trestná bezúhonnosť 

Pre potreby prijatia do zamestnania alebo zriadenia živnosti sa trestná bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov. Odpisom z registra trestov sa trestná bezúhonnosť preukazuje len v prípade, ak sa osoba uchádza o zamestnanie v bezpečnostných službách alebo vo vybraných štátnych službách.

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či daná osoba bola alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis vydáva generálna prokuratúra na žiadosť osoby, ktorej sa týka. Žiadosť je možné podať na orgánoch prokuratúry, obciach, ktoré vedú matriku alebo na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí. Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať  a výpis prevziať aj iná osoba na základe splnomocnenia osvedčeného notárom.

Výpis z registra trestov obsahuje:

–         všetky doteraz nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky alebo súdom členského štátu Európskej únie v trestnom konaní, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, akoby nebol odsúdený. To znamená všetky aktuálne tresty, ktoré platia, ktoré trvajú.

Odpis z registra trestov

Uvádzajú sa v ňom všetky údaje o každom právoplatnom odsúdení osoby, ktorej sa odpis týka, o priebehu výkonu trestu a výkonu ochranného opatrenia a odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.

Súčasťou odpisu sú (v porovnaní s výpisom) aj údaje o:

–  právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,

–  právoplatnom rozhodnutí súdu alebo prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,

–  právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky súdom iného štátu, ak právne účinky rozhodnutia na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis.

Údaje v odpise sú zaznamenané v registri trestov 100 rokov od narodenia občana. Údaje vedené v odpise nie je možné zahladiť.

Nahliadnutie do odpisu registra trestov

Každá osoba má právo na nahliadnutie do svojho odpisu registra trestov na pracoviskách prokuratúry. Nahliadnutie do elektronickej formy záznamov sa vykoná na základe písomnej žiadosti. Osoba, ktorej sa záznamy týkajú, si môže urobiť zo záznamov výpis.

Zahladenie odsúdenia

Účelom zahladenia odsúdenia je umožniť odsúdenému, aby pri splnení zákonných podmienok boli odstránené nepriaznivé dôsledky jeho odsúdenia, t.j.  záznam v registri trestov  a s tým spojená strata trestnej bezúhonnosti. Dôsledky záznamu v registri trestov pretrvávajú aj po výkone trestu a môžu tak sťažovať  uplatnenie v ďalšom živote odsúdenej osoby. Uvedené platí vo vzťahu k trestu odňatia slobody, ostatné tresty sa zahladzujú priamo zo zákona ich vykonaním.

Zákonné podmienky zahladenia odsúdenia sú tieto:

–         uložený trest bol vykonaný, odpustený alebo jeho výkon premlčaný,

–         uplynutie doby pre zahladenie odsúdenia v závislosti od výšky uloženého trestu (desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,  päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok), a 

–         odsúdený v tejto dobe nepretržite viedol riadny život (dodržiava právny poriadok a ďalšie základné normy spoločnosti, najmä nedopúšťa sa ďalších trestných činov, deliktov a priestupkov).

O zahladení odsúdenia rozhoduje okresný súd podľa bydliska odsúdeného na žiadosť odsúdeného, alebo na žiadosť osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie (príbuzní obžalovaného v priamom rade, jeho súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh) , alebo na návrh záujmového združenia občanov.

O zahladení odsúdenia mladistvého rozhodne súd aj bez návrhu alebo žiadosti.

Ak bola žiadosť o zahladenie odsúdenia zamietnutá, možno ju znovu podať až po uplynutí jedného roka, okrem prípadu, ak by bola zamietnutá len preto, že doteraz neuplynula doba zákonom ustanovená na zahladenie. Proti rozhodnutiu o zahladení odsúdenia je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Len čo rozhodnutie o zahladení odsúdenia nadobudlo právoplatnosť súd rozhodnutie zašle odsúdenej osobe, ktorá podala návrh a registru trestov, ktorý v prípade kladného rozhodnutia vykoná výmaz v registri trestov. Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

 

info-pre-rodicov