drogy a zákon

Právne minimum pre všetkých, ktorí sa kvôli drogám môžu dostať do problémov so zákonom.

Ak vám už reálne hrozí trestné stíhanie, odporúčame dohodnúť konzultačné stretnutie s našim právnikom v sekcii PRVÁ POMOC.

Spáchal som trestný čin?

Z právneho hľadiska by si mal o drogách vedieť niekoľko základných vecí, pretože neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje. Pre začiatok treba uviesť, že samotné užívanie drog na Slovensku nie je trestné. Trestného činu sa však dopustíš, ak budeš s drogami nakladať niektorým zo spôsobov uvedeným v Trestnom zákone. Môže ísť napríklad o výrobu, kúpu, predaj, výmenu, zadováženie alebo prechovávanie drog. Trestným činom môže byť dokonca aj také konanie, ktoré s drogami súvisí len nepriamo, napríklad ak by si niekoho iného zvádzal na zneužívanie drog alebo ho v tom podporoval.

Detailnejšie informácie o všetkých skutkoch súvisiacich s drogami, ktoré sa považujú za trestné činy, nájdeš v zákone č. 300/2005 Z. z. v platnom znení (Trestný zákon), konkrétne v ustanoveniach § 171 až 173 pod názvom „Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi“ a v ustanovení § 174 pod názvom „Šírenie toxikománie“.

Ak si výhradne užívateľom drog, z hľadiska trestnej zodpovednosti má pre teba kľúčový význam konanie, ktoré sa označuje ako prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, ktoré je zadefinované v § 171 Trestného zákona. Na spáchanie tohto trestného činu stačí, aby si mal u seba (v tzv. držbe) niektorú z nelegálnych drog v množstve, o ktorom sa predpokladá, že je určené pre tvoje vlastné použite. Toto množstvo sa určuje podľa počtu jednorazových dávok, ktoré možno zo zadržanej drogy pripraviť. Môže sa jednať o množstvo od 1 do 3 jednorazových dávok s možným trestom odňatia slobody do 3 rokov podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona alebo o množstvo od 4 do 10 jednorazových dávok, kde by ti hrozil možný trest odňatia slobody do 5 rokov podľa § 171 ods. 2 Trestného zákona. Pri množstve presahujúcom 10 jednorazových dávok sa už predpokladá, že nejde o užívateľa drog ale o dílera, a za také konanie je potom nevyhnutné uložiť trest odňatia slobody v trvaní od 4 do 10 rokov podľa § 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona. Podrobnejšie informácie o ukladaní sankcií nájdeš v sekcii Stručne o trestnom konaní.

Počet jednorazových dávok sa neurčuje len podľa objemového množstva zadržanej drogy (kvantita), ale aj podľa koncentrácie účinných látok, ktoré droga obsahuje, teda podľa toho, aká je silná (kvalita). V praxi to znamená, že z jedného gramu slabšej marihuany sa dajú pripraviť povedzme 3 jednorazové dávky, kým z jedného gramu silnejšej marihuany by sa dalo pripraviť napr. 6 jednorazových dávok. Z tohto dôvodu nie je možné počet jednorazových dávok laicky odhadnúť len na základe prechovávaného množstva drogy, ale pre takéto určenie je potrebná jej chemická analýza, ktorú polícia vykonáva po zaistení drogy.

Na určenie výsledného počtu jednorazových dávok zadržanej drogy je navyše možné použiť ešte jedno kritérium, a tým je osoba samotného užívateľa. Účinky rovnakého množstva drogy na psychiku užívateľov sa totiž môžu líšiť v závislosti od ich veku, pohlavia, zdravotného stavu, skúseností a predovšetkým od miery tolerancie a stupňa závislosti. To znamená, že 90-kilový muž dlhodobo užívajúci marihuanu si môže z jednému gramu tejto drogy pripraviť napr. 7 jednorazových dávok, kým 45-kilové dievča bez skúseností a s nízkou toleranciou si môže z toho istého množstva tej istej marihuany pripraviť povedzme 14 jednorazových dávok. Pre čo najpresnejšie vymedzenie rozhodujúceho počtu jednorazových dávok zo zadržanej drogy by sa mal v trestnom konaní vždy vypracovať znalecký psychiatrický posudok, ktorý zohľadní všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa konkrétneho užívateľa. Súvisiace informácie k tejto téme nájdeš v sekcii Stručne o trestnom konaní.

Pre trestnoprávne rozlíšenie medzi užívateľom a dílerom drog je okrem samotného množstva zadržanej drogy podstatná ešte jedna vec, a tou je účel prechovávania drogy. Znamená to, že na množstve prechovávanej drogy vôbec nezáleží (mohlo by to byť aj menej ako 10 jednorazových dávok), ak by sa počas trestného stíhania preukázalo, že zadržaná droga nebola určená výhradne pre tvoju osobnú spotrebu, ale pre niekoho iného. Ak by u teba polícia našla menšie množstvo drogy, automaticky platí predpoklad, že je určená pre tvoju vlastnú spotrebu, aj keby si sa k veci vôbec nevyjadril. Nie je teda rozumné tvrdiť, že ti zadržaná droga nepatrí, alebo že nie pre teba. Nielenže sa takto svojej zodpovednosti nezbavíš, ale môžeš si dokonca výrazne pohoršiť, pretože držba drogy za účelom jej ďalšej distribúcie alebo predaja sa trestá oveľa prísnejšie.

Stručný prehľad všetkých konaní, ktoré s drogami priamo súvisia, kritériá pre ich posudzovanie, ako aj najvyššie možné tresty, nájdeš v nasledujúcej tabuľke.

Opis konania

Právna kvalifikácia

Množstvo zadržanej drogy

Účel

Najvyšší možný trest

Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu

§ 171 ods. 1 Trestného zákona

Od 1 do 3 jednorazových dávok

Osobná potreba

Trest odňatia slobody až na 3 roky

Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu

§ 171 ods. 2 Trestného zákona

Od 4 do 10 jednorazových dávok

Osobná potreba

Trest odňatia slobody až na 5 rokov

Prechovávanie drog

§ 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona

Viac ako 10 jednorazových dávok

Nerozhoduje

Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov

Prechovávanie drog

§ 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona

Nerozhoduje

Pre iného

Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov

Výroba, prevoz, dovoz, vývoz, kúpa, predaj, výmena, zadováženie drog

§ 172 ods. 1 písm. a) až c) Trestného zákona

Nerozhoduje

Nerozhoduje

Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov