drogy a zákon

Právne minimum pre všetkých, ktorí sa kvôli drogám môžu dostať do problémov so zákonom.

Ak vám už reálne hrozí trestné stíhanie, odporúčame dohodnúť konzultačné stretnutie s našim právnikom v sekcii PRVÁ POMOC.

Stručne o trestnom konaní

Ak u teba polícia našla drogu, po úvodných procesných úkonoch (viac v sekcii Kontakt s políciou) sa môže v trestnom stíhaní pokračovať, až keď Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru vypracuje znalecký posudok vo vzťahu k zaistenej látke. Týmto posudkom sa určuje, či je zaistená látka nelegálnou drogou, a koľko jednorazových dávok sa dá z tohto množstva drogy pripraviť. Aj na základe tejto skutočnosti sa potom stanoví, o aký trestný čin sa jedná, a aký najvyšší trest možno v tejto súvislosti uložiť (viac v sekcii Spáchal som trestný čin?).

V prípade, že si dlhodobým užívateľom konkrétnej drogy a máš voči nej vyšší stupeň tolerancie alebo rozvinutý určitý stupeň závislosti, môžeš kedykoľvek v priebehu trestného konania požiadať o vypracovanie znaleckého psychiatrického posudku. Tento posudok môže mať veľký vplyv na stanovenie výsledného počtu jednorazových dávok zo zadržanej drogy a tým pádom aj na určenie charakteru trestného činu, ktorý si spáchal (držba pre vlastnú potrebu, držba pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu alebo držba v množstve nad 10 jednorazových dávok). Ak napríklad Kriminalistický a expertízny ústav PZ stanoví, že z množstva drogy, ktoré u teba polícia našla, sa dá pripraviť 14 jednorazových dávok, môže znalec na základe psychiatrického vyšetrenia s prihliadnutím na mieru tvojej závislosti, tolerancie, či iných skutočností vyvodiť, že dané množstvo drogy predstavuje napr. len 7 jednorazových dávok, čo má priamy vplyv na právnu kvalifikáciu spáchaného trestného činu a druh, resp. výšku trestu.

Ak sa na základe posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ zistí, že zo zadržaného množstva drogy možno pripraviť aspoň 1 jednorazovú dávku schopnú ovplyvniť psychiku priemerného konzumenta, policajt voči tebe vznesie obvinenie z konkrétneho trestného činu. Následne môžeš byť políciou predvolaný na vykonanie ďalších procesných úkonov (najmä výsluchu) pre účely trestného konania. Ak máš menej ako 18 rokov, ku všetkým týmto úkonom sa vždy prizýva aj tvoj zákonný zástupca, obhajca a kurátor. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov ti policajt umožní preštudovať si vyšetrovací spis, prípadne podať návrhy na doplnenie vyšetrovania (napr. vykonanie znaleckého psychiatrického posudku). Po ukončení vyšetrovania predloží policajt vyšetrovací spis prokurátorovi s návrhom na ďalší postup.

V závislosti od jednotlivých okolností tvojho prípadu (týkajúcich sa hlavne tvojho veku, množstva drogy a účelu jej prechovávania) existujú viaceré možnosti ukončenia trestného konania alebo uloženia sankcie. V tejto súvislosti by si mal vedieť, že tresty odňatia slobody uvedené v Trestnom zákone za konania súvisiace s drogami sú najvyššie možné tresty, ktoré možno za tieto skutky uložiť. Ak si sa dostal do konfliktu so zákonom prvýkrát a si obvinený výhradne za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu podľa § 171 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného zákona, nemusíš sa obávať, že skončíš vo väzení. V takýchto prípadoch orgány činné v trestnom konaní alebo súd spravidla využijú jednu z nasledovných možností:

? Podmienečné zastavenie trestného stíhania podľa § 216 Trestného poriadku. V súčasnosti sa jedná o najprijateľnejší spôsob ukončenia trestného konania v prípadoch prechovávania drog pre vlastnú potrebu, nakoľko sa tvoj prípad nedostane pred súd, ale ukončí sa už na úrovni prokuratúry bez ďalších nepriaznivých následkov na tvoj život (predovšetkým bez záznamu vo výpise z registra trestov). Tento postup je možný na základe rozhodnutia prokurátora a výhrade s tvojim súhlasom. Podmienkou je tvoje vyhlásenie, že si skutočne spáchal skutok, za ktorý si trestne stíhaný, a vzhľadom na tvoj doterajší život a okolnosti prípadu možno tento postup považovať za dostačujúci. Ak v tvojom prípade dôjde k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, prokurátor ti určí skúšobnú dobu na obdobie 1 až 5 rokov a zároveň ti môže uložiť primerané obmedzenia, ktoré musíš počas tejto doby dodržiavať. Ak policajt po skončení vyšetrovania sám nepodá návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania, hoci tvoj prípad spĺňa požadované podmienky, môžeš aj ty sám žiadať o uplatnenie tohto postupu.

? Upustenie od potrestania podľa § 40 Trestného zákona. Ak v prípade prechovávania drog pre vlastnú potrebu nedošlo k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania a vec sa dostala až pred súd, je druhým najlepším riešením práve tento postup. Podmienkou je, aby si sa k svojmu činu priznal, jeho spáchanie oľutoval a vyjadril pred súdom svoju snahu po náprave, alebo ak súd prijme záruku za tvoju nápravu, ktorú môže poskytnúť napr. záujmové združenie občanov alebo obec. Veľkou výhodou pri upustení od potrestania je skutočnosť, že to nemá žiadny vplyv na tvoj ďalší život, pretože sa na teba hľadí, ako keby si vôbec nebol odsúdený. Vzhľadom na okolnosti tvojho prípadu môžeš tento postup pred súdom navrhnúť aj ty sám. Ak máš menej ako 18 rokov, tak sa pri upustení od potrestania postupuje podľa § 98 Trestného zákona, alebo sa súd môže rozhodnúť pre ? podmienečné upustenie od potrestania podľa § 101 Trestného zákona, ak považuje za potrebné počas určenej doby (najviac 1 rok) sledovať tvoje správanie, pričom ti zároveň môže uložiť primerané povinnosti alebo obmedzenia.

? Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody podľa § 49 Trestného zákona. Ak ani jeden z vyššie uvedených spôsobov ukončenia trestného stíhania nebol z nejakého dôvodu využitý, s najväčšou pravdepodobnosťou ti súd za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu uloží trest odňatia slobody nejakého krátkeho trvania (najviac 2 roky), ktorý zároveň podmienečne odloží a určí ti skúšobnú dobu v trvaní od 1 do 5 rokov. Pri svojom rozhodovaní súd prihliada na okolnosti prípadu, tvoju osobu a tvoj doterajší život (predovšetkým či ide o tvoj prvý alebo už ďalší trestný čin), alebo môže prijať záruku za tvoju nápravu od hodnovernej osoby alebo organizácie. Súd ti zároveň môže uložiť, aby si počas určenej skúšobnej doby dodržiaval primerané povinnosti alebo obmedzenia (§ 51 ods. 3 a 4 Trestného zákona). Ak počas skúšobnej doby nespáchaš žiadny ďalší trestný čin a splníš všetky uložené povinnosti alebo obmedzenia, nemusíš sa báť, že by si skončil vo väzení. Po bezproblémovom uplynutí skúšobnej doby sa bude na teba pozerať, ako keby si nebol odsúdený. Vo vážnejších prípadoch môže súd rozhodnúť o ? podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom podľa § 51 Trestného zákona. Toto rozhodnutie súdu sa od vyššie opísaného variantu odlišuje len v tom, že počas určenej skúšobnej doby je správanie odsúdeného navyše podrobené aj kontrolným opatreniam zo strany probačného úradníka.

? Trest domáceho väzenia podľa § 53 Trestného zákona, ? trest povinnej práce podľa § 54 – 55 Trestného zákona a ? peňažný trest podľa § 56 – 57 Trestného zákona. Tieto tresty nie sú v súčasnosti príliš často využívané, ale napriek tomu je možné, že súd niektorý z nich uloží aj za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu. Do úvahy prichádza skôr peňažný trest, ktorý možno uložiť buď samostatne, alebo popri inom treste, a to predovšetkým popri treste odňatia slobody, ktorého výkon je podmienečne odložený. Istou výhodou týchto trestov je to, že k ich zahladeniu dochádza ich vykonaním, čo znamená, že nebudú mať žiadny nepriaznivý vplyv na tvoj ďalší život.

? Ochranné liečenie podľa § 73 – 74 Trestného zákona. V prípade tejto sankcie nejde v skutočnosti o trest, ale o ochranné opatrenie, ktorého účelom je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi, pričom sa tiež prihliada na potrebu liečenia páchateľa. Ak si výhradne občasným užívateľom drog, ktorý je za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu obvinený prvýkrát, a tento skutok nesúvisí s iným trestným činom, s najväčšou pravdepodobnosťou ti súd ochranné liečenie neuloží. Tento postup prichádzal do úvahy len v prípade, ak si bol za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu (alebo iný skutok súvisiaci s drogami) v minulosti odsúdený a tohto konania sa opakovane dopúšťaš z dôvodu svojej závislosti. Podľa okolností prípadu a miery závislosti na konkrétnej droge je potom možné uložiť buď ambulantné liečenie, ktoré si nevyžaduje žiadne neprimerané obmedzenia, alebo ústavné liečenie, ktorého výkon si už vyžaduje obmedzenie osobnej slobody v ústavnom zariadení.

? Zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku s odkazom na ustanovenie § 10 ods. 2 Trestného zákona. Z pohľadu bežného užívateľa, ktorý je trestne stíhaný za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, sa jedná o najvýhodnejší spôsob ukončenia celej veci, pretože tvoj prípad sa uzavrie hneď na začiatku trestného konania bez akýchkoľvek nepriaznivých dôsledkov alebo podmienok, ktorým by si musel vyhovieť. Je však potrebné zdôrazniť, že slovenskí prokurátori a sudcovia sa s návrhom tohto postupu príliš často nestretávajú a ak áno, tak väčšinou zvyknú posudzovať konanie súvisiace s drogami dosť konzervatívne. Snaha o presadenie tohto riešenia však nakoniec vôbec nemusí byť márna, najmä ak máš menej ako 18 rokov a polícia ťa zadržala kvôli menšiemu množstvu drogy (1 až 3 jednorazové dávky). Ustanovenie § 10 ods. 2 Trestného zákona totiž hovorí, že spáchaný skutok nie je trestným činom, ak je vzhľadom na jednotlivé okolnosti prípadu jeho závažnosť nepatrná (resp. malá v prípade mladistvých osôb). Mieru závažnosti skutku s prihliadnutím na jednotlivé okolnosti prípadu posudzuje prokurátor alebo sudca. Úspešnosť tohto postupu bude do značnej miery závisieť od šikovnej argumentácie tvojho obhajcu, ktorého môžeš upozorniť na to, aby sa o presadenie tohto riešenia snažil už od samého začiatku trestného konania.

.