o nás

Stručné info o ľuďoch, ktorí vytvorili a podporujú projekt RASTAMAMA

Odborní garanti

JUDr. Rastislav Ďurove je spoluzakladateľom a najaktívnejším členom občianskeho združenia RE/set a RASTAMAMA. Vyštudoval právo a od začiatku svojej profesnej dráhy sa aktívne venoval právnym aspektom drogovej politiky na Slovensku, všeobecnej drogovej osvete, prevencii a právnej pomoci poskytovanej užívateľom drog a ich blízkym osobám. Dôležité skúsenosti získal počas svojho pôsobenia na Ministerstve spravodlivosti SR, kde okrem iného inicioval a pripravil návrh zákona, ktorým sa dekriminalizuje držba nepatrného množstva drog pre potreby užívateľov.

V súčasnosti prednáša o rizikách užívania drog pre školopovinnú mládež, o možnostiach ako hájiť svoje práva pri kontakte s políciou, alebo ako správne postupovať, ak sa vyskytne problém s drogami u detí v rodine alebo v škole. Svoje postoje, názory a odborné odporúčania na dané témy nezakladá len na teórii, ale aj na vlastných skúsenostiach, čo mu umožňuje vnímať problémy užívateľov drog empatickejšie a bez predsudkov. Jeho snaha o zmysluplné využitie týchto skúseností nachádza odozvu v poskytovaní právnej pomoci a psychologickej podpory príležitostným aj problémovým užívateľom drog, ich rodičom a iným blízkym osobám.

Ako odborný garant je súčasťou viacerých slovenských aj európskych projektov zameraných na osvetové aktivity a znižovanie škôd spojených s užívaním drog, najmä s ohľadom na odstraňovanie negtívnych právnych a sociálnych dopadov súčasnej drogovej politiky na životy bežných užívateľov drog a ich blízke osoby.

Jeho odborná spôsobilosť v témach drogovej politiky a poradenstva a pre prácu s mládežou v oblasti drogovej prevencie vyplýva z priloženého osvedčenia a životopisu.

V oblasti všeobecného vzdelávania sa zameriava na sebarozvojové aktivity pre mužov, ženy a páry a individuálne poradenstvo v prípadoch psychospirituálnej krízy. Viac informácií o jeho aktivitách v tejto sfére nájdete na jeho webstránke rastislavdurove.sk.