rady pre rodičov

Základná príručka o drogách pre rodičov

Na koho sa obrátiť

Ak ste zistili, že Vaše dieťa užíva drogy, a mali ste dostatok času túto informáciu spracovať, Vašou ďalšou reakciou bude zrejme snaha túto situáciu efektívne riešiť. Podľa charakteru problému Vášho dieťaťa (experimentovanie, príp. občasné užívanie drog alebo už rozvinutá drogová závislosť) do úvahy prichádza pomerne široká paleta inštitúcií, v rámci ktorých Vám môžu poskytnúť odbornú pomoc.

? Školský psychológ

Na slovenských školách začínajú čoraz častejšie pôsobiť školskí psychológovia, ktorí Vám v súvislosti s problémovým správaním Vášho dieťaťa môžu poskytnúť náležitú pomoc alebo radu. O činnosti školského psychológa sa informujte priamo v škole, ktoré navštevuje Vaše dieťa.

? Centrá výchovnej a psychologickej prevencie (CVPP)

Jedná sa o bezplatné špecializované služby rezortu školstva, ktoré sa nachádzajú v každom okresnom meste, a ktoré v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujú deťom a ich zákonným zástupcom preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť. Návštevu psychológa v týchto centrách môže s Vašim súhlasom zariadiť aj škola, ktorú Vaše deti navštevujú. Vo väčších mestách, kde je centier viac, sa uplatňuje tzv. rajonizácia, teda v tom obvode, kde dieťa školu navštevuje, treba vyhľadať príslušné CVPP. Adresár týchto centier nájdete na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva.

? Poradne zdravia pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva

Ďalšou bezplatnou možnosťou je využitie poradní Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Činnosť poradní zabezpečujú lekári a psychológovia, ktorí sa zameriavajú prevažne na riešenie problémov dospelých s tzv. legálnymi drogami (alkohol, tabak), ale v poslednej dobe sa stretávajú aj so žiadosťami rodičov o pomoc pri riešení problémov ich detí s drogami. Adresár poradní zdravia je dostupný na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

? Referáty poradensko-psychologických služieb

Treťou možnosťou pre bezplatné poradenstvo sú psychologické služby v rámci referátov na oddeleniach sociálno-právnej ochrany a kurately detí na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Hoci primárne sú tieto služby určené klientom, ktorí rôznych dôvodov potrebujú aj psychologickú pomoc, vychádza sa v ústrety aj „spontánnym klientom“. Najvhodnejšie je kontaktovať priamo konkrétneho odborníka v lokalite, kde žijete. Na tento účel Vám poslúži adresár psychologických služieb v rámci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Psychologické služby v rámci oddelení sociálno-právnej ochrany a kurately detí sú optimálne, ak by ste usúdili, že v aktuálnej etape „drogovej kariéry“ Vášho potomka by mohol pomôcť dlhodobejší pobyt v komunite s ľuďmi s podobným osudom.

? Resocializačné strediská (RS)

V súčasnosti na Slovensku pôsobí vyše 20 resocializačných stredísk, ktorých ťažisko činnosti pri zvládnutí drogovej závislosti spočíva v skupinovej (komunitnej) terapii. Dlhodobejší pobyt v RS môže iniciovať sám plnoletý klient, rodič, inštitút sociálno-právnej ochrany a kurately alebo súd. Bez spolupráce so zdravotníckymi odborníkmi (psychiatri a klinickí psychológovia) sa vstup do RS spravidla nezaobíde, aj keď aktuálny zákon už upustil od podmienky predchádzajúcej detoxikácie v zdravotníckom zariadení. Financovanie pobytovej terapie v RS je viaczdrojové (VÚC, finančné granty a pod.), ale predpokladá sa aj finančná spoluúčasť klienta. V prípade, že je pobyt v RS nariadený z titulu sociálno-právnej ochrany a kurately detí, je financovaný z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

? Zdravotnícke zariadenia

Pomoc ľuďom s problémom drogovej závislosti je na Slovensku zabezpečená aj sieťou zdravotníckych zariadení v rámci odboru psychiatrie. Medicínski odborníci – psychiatri v nich pôsobia v pozícii štátnych aj neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom financovanie samotnej liečby zabezpečujú príslušné zdravotné poisťovne a pre pacientov je bezplatné. Adresár jednotlivých psychiatrických ambulancií nájdete na internetovom zozname zdravotníckych organizácií.

? Centrá pre liečbu drogových závislostí

Na Slovensku taktiež pôsobí päť špecializovaných pracovísk pre liečbu drogových závislostí. Väčšina z nich má vlastné internetové stránky, na ktorých nájdete všetky potrebné kontakty, prípadne aj on-line poradne.

? Bratislava

? Banská Bystrica

? Košice

? Predná Hora

? Žilina

? Internetové zdroje

Informácie o drogovej problematike ponúka napr. internetový portál Infodrogy. V rámci sekcie portálu Pomoc a podpora nájdete adresár pomáhajúcich organizácií, ktoré poskytujú služby v oblasti drogových závislostí, a užitočné telefónne kontakty.