e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:
ODPOVEĎ:

Otázka: Alkohol a cigarety nie sú drogy? Podľa mňa sú oveľa nebezpečnejšie, návykovejšie a rozšírenejšie ako všetky, ktoré tu spomínate.

Odpoveď: Alkohol a cigarety sú samozrejme tiež drogy. Taktiež máš pravdu v tom, že na základe viacerých kritérií sú oveľa nebezpečnejšie a škodlivejšie ako látky, ktoré popisujeme na tejto stránke. Dôvod, prečo sa alkoholu a cigaretám na tento stránke nevenujeme, spočíva v tom, že sa jedná o legálne látky, o ktorých rizikách a následkoch na ľudské zdravie sa už našej v spoločnosti pomerne veľa hovorí, organizujú sa rôzne preventívne kampane a pod. Naproti tomu sa otázky nelegálnych drog u nás stále považujú za tabu, a to predovšetkým medzi staršou generáciou. Odmietanie otvorenej debaty o nelegálnych drogách má spravidla ten následok, že ľudia automaticky prijímajú vyhranený negatívny postoj, ale zároveň o problematike týchto drog nič nevedia, nepoznajú ich riziká a ani spôsob, ako rozumne reagovať na prípady užívania drog vo svojom najbližšom okolí. Neznalosť témy nelegálnych drog znemožňuje uplatniť účinné preventívne postupy. Názor „Radšej o drogách nehovorme, aby sme ne neupozorňovali“ neprináša žiadne pozitívne výsledky, pretože v dnešnej dobe nie je vôbec ťažké dostať sa do kontaktu s drogou, aj keď ju priamo nevyhľadávame. Našim cieľom teda je sprostredkovať verejnosti čo najviac informácií o nelegálnych drogách, upozorniť na riziká ich užívania a nabádať predovšetkým mladých ľudí k zodpovedným životným postojom a ochrane vlastného zdravia.

AUTOR: RE/set