e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Dobrý deň, zastavili ma policajti okolo pol dvanástej v noci po tom, čo som šoféroval 34 hodín v kuse z Amsterdamu. Mali podozrenie na marihuanu, ale nič mi nenašli, lebo nie som užívateľ, ale vyskúšal som to. Zobrali ma na drogové testy a bol som pozitívny na thc v moči. Krv mi nebrali, ale zadržali mi vodičský preukaz. Majú nato právo? Na ako dlho mi ho odoberú? Potrebujem to vedieť, lebo na Slovensku nie je zakázané mať v sebe thc, len pestovať, predávať a mať u seba, si myslím. Som z toho zúfalý, lebo jazdím na dodávke do zahraničia, čo mám teraz robiť? Ďakujem.
ODPOVEĎ: Tak v prvom rade upresňujeme, že jazdiť v aute alebo inom dopravnom prostriedku pod vplyvom návykovej látky je na Slovensku protizákonné, a to buď v rovine priestupku alebo trestného činu podľa závažnosti skutku. Trestného činu podľa § 289 Trestného zákona sa v tomto prípade dopustí ten, kto vedie vozidlo v stave opitosti, kde je hladina alkoholu v krvi približne nad 1 promile, alebo je pod vplyvom inej návykovej látky v stave akútnej intoxikácie, teda kedy je na základe vyjadrenia lekárka/znalca jeho spôsobilosť viesť vozidlo vylúčená (tu však podotýkame, že prax ako vyhodnotiť stav akútnej intoxikácie pri iných návykových látkach, teda aj marihuany, u nás nie je poriadne ustálená). Každopádne u teba sa môže jednať jedine o priestupok proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke (za ktorý možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až na dobu piatich rokov), nakoľko od užitia marihuany uplynul už taký dlhý čas, že to samé o sebe nemohlo ovplyvniť tvoju schopnosť viesť vozidlo. Tu však zároveň upozorňujeme na viaceré nedostatky súčasnej zákonnej úpravy aj postupu policajtov, ktoré môžu hrať v tvoj prospech. Za prvé, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ako aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch stanovujú, že vodič nesmie viesť vozidlo v čase, keď sa návyková látka ešte nachádza v jeho organizme. Pri marihuane tu však dochádza k absurdnej situácii, pretože zostatkové látky po jej užití môžu ostať v organizme aj týždeň a viac, ak sa to zisťuje močovým testom, ale na šoférovanie to už vplyv nemá. V zmysle striktného výkladu ustanovení zákona o cestnej premávke sa v takomto prípade síce marihuana nachádzala v tvojom organizme, ale reálny efekt na spôsobilosť viesť vozidlo už nemala, čo by sa dalo použiť ako podstatný argument v správnom konaní, resp. eventuálne v konaní pred súdom. Za druhé, v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa vyšetrenie na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok vykonáva buď a) orientačným psychomotorickým vyšetrením a následným lekárskym vyšetrením spojeným s odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, alebo b) orientačným testovacím prístrojom a následným laboratórnym vyšetrením odobratej vzorky biologického materiálu. Z toho, čo si napísal však vyplýva, že policajti tento postup nedodržali, lebo vykonali len orientačný močový test, ktorý môže síce poukázať na zostatkové látky marihuany v tvojom organizme, ale nie na stav vylučujúci spôsobilosť viesť vozidlo. Každopádne tento nezákonný postup policajtov a nepostačujúci dôkaz vo forme výsledku močového testu (teda s absentujúcim následným vyšetrením krvi, resp. iného biologického materiálu) v správnom konaní nemôže obstáť, čo znamená, že ani sankcia spočívajúca v zákaze činnosti viesť motorové vozidlo na dobu až 5 rokov by nikdy nemala byť uložená. Takže záverom sumarizujeme: Aj keď ti policajti odobrali vodičský preukaz, dôkazný materiál aj ich nezákonný postup, ktorý by mal byť namietaný v prípadnom správnom konaní, by nemal vyústiť do žiadnej správnej sankcie. Vodičský preukaz by ti teda mali vrátiť, akonáhle správny orgán rozhodne, že sa vo veci ďalej nebude konať. Ak by správne konanie predsa len prebehlo aj za týchto okolností, nemal by byť problém na tieto veci poukázať ako na platný argument. Dokonca aj pri prípadnom rozhodnutí správneho orgánu a uložení správnej sankcie je možné odvolať sa na súd a dožadovať sa porušenia tvojich práv z dôvodov, ktoré uvádzame vyššie. Súvisiace informácie k tejto téme nájdeš aj na linke ► Marihuana za volantom II
AUTOR: RE/set