e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Bolo voči mne podmienečne zastavené trestné stíhanie na základe dohody o vine a treste s prokuratúrou, a to s 24-mesačnou podmienkou. Môžem požiadať po uplynutí 16-tich mesiacov o ukončenie alebo zrušenie podmienky? Ak áno, akým spôsobom?
ODPOVEĎ: V prvom rade uvádzame na pravú mieru, že podmienečné zastavenie trestného stíhania (§ 216 Trestného poriadku) nemôže vyplynúť z dohody o vine a treste s prokurátorom, ale ide o samostatný inštitút v trestnom práve (tzv. odklon v trestnom konaní) s vlastnými podmienkami jeho využitia. Tento inštitút možno využiť len pri spáchanom prečine, so súhlasom a priznaním obvineného, a ak došlo k náhrade škody (ak bola trestným činom spôsobená) a skutočnosti týkajúce sa osoby obvineného a konkrétneho prípadu takýto postup odôvodňujú. Ak dôjde k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, prokurátor zároveň určí obvinenému skúšobnú dobu na jeden až päť rokov, v rámci ktorej by mal viesť riadny život, najmä sa nesmie nedopustiť ďalšieho trestného činu. Podmienečné zastavenie trestného stíhania sa končí vydaním uznesenia prokurátora o osvedčení, resp. o pokračovaní trestného stíhania – podľa toho, či sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil alebo nie. Ak sa obvinený osvedčil, prokurátor takéto uznesenie vydá po uplynutí skúšobnej doby, a ak tak neurobí do 2 rokov od jej uplynutia, má sa zo zákona za to, že sa obvinený osvedčil (ide o právnu fikciu pre prípad jeho nekonania alebo iných prekážok bez zavinenia obvineného). Skoršie ukončenie skúšobnej doby na základe žiadosti obvineného nie je pri podmienečnom zastavení trestného stíhania možné. V otázke poskytovania informácií o podmienečnom zastavení trestného stíhania akýmkoľvek iným osobám sme toho názoru, že takýto postup nie je možný. Informácia o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa počas stanovenej skúšobnej doby síce nachádza v registri trestov, ale vo výpise z registra trestov (ktorý sa v drvivej väčšine prípadov využíva ako doklad o bezúhonnosti pri prijímaní do pracovného pomeru) sa tento údaj neuvádza. S touto témou tiež súvisí: Záznam v registri trestov 21.04.2013 | RE/set
AUTOR: RE/set